Zahraniční studijní cesta – Košice

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá aktuálně zahraniční cestu na Slovensku – v Košicích. Sociální pracovníci z České republiky každý den navštěvují vybrané organizace. Informace o navštívených zařízeních za jednotlivý dny a fotografie naleznete níže.

PONDĚLÍ 18. 6. 2018

V pondělí jsme navštívili organizaci ETP Slovensko v Rankovci, která se zabývá společensky znevýhodněnými osobami a etnickými minoritami. Poskytují 3 služby:

 • Předškolní přípravu – není součástí MŠ – nultý ročník, který bude od září povinný
   • Učí se zde slovenský jazyk, motorika, barvy, …
   • Děti mohou mít asistenta (v jiných stupních vzdělání tato možnost už není)
 • Mentoring a online mentoring
   • Jeden mentor má vždy minimálně dvě děti
   • Důležité je vytvoření vztahů a přátelství – dále mentor děti doučuje, píše snimi domácí úkoly, bere je na výlety, do kina..
   • Online mentoring spočívá vkomunikaci pomocí sociálních sítí
 • Práce se schopnými dětmi
   • Děti, které se sami od sebe snaží, chtějí se učit a posouvat dál
   • Letos poprvé se podařilo dvěma děvčatům odmaturovat – to organizace považuje za veliký úspěch

– společnost ETP spolupracuje s dalšími organizacemi včetně škol v okolí

– organizace uplatňuje feuersteinovo vzdělávání – děti nejsou hodnoceny, heslo zní „Nic není špatně, vše se dá opravit“

– realizují řadu projektu např. „Z chatrče do 3E domu“, který spočívá v tom, že rodina, která si chce postavit dům, musí šetřit 50 eur měsíčně po dobu 1 roku. Poté mohou koupit pozemek a dostanou „půjčku“ na materiál na stavbu a mohou svépomocí začít stavět.

Realizaci tohoto projektu jsme viděli na vlastní oči při procházce romskou osadou.

Pondělní odpoledne jsme strávili v kulturním duchu. Společně jsme se navečeřeli v místní restauraci a poté jsme se vydali prozkoumat historické centrum města, kde se nachází například katedrála sv. Alžběty a malý městský parčík se zpívající fontánou.

Veškeré fotografie z pondělí naleznete zde.

ÚTERÝ 19. 6. 2018

V úterý dopoledne jsme navštívili organizaci Úsměv ako dar, která se zabývá péčí o rodinu a náhradní rodinnou péčí. Jejich moto zní: „…aby každé dítě mělo rodinu.“

V několika pobočkách, které jsou po celém Slovensku a jedna i na Ukrajině, pracuje 60 zaměstnanců a přes 300 dobrovolníků. Zřizují „Dorky“ – centra pro obnovu rodiny. Síť jejich poboček tvoří největší síť působící v oblasti práce s rodinou a dětmi.

Cíl:

 1. Vlastní rodina – podpořit rodinu, vyhnout se odebrání dítěte z rodiny
 2. Příbuzní – pokud se nemohou o dítě starat biologičtí rodiče, hledají pečovatele mezi příbuznými – probíhá pomocí programu „setkání rodinného kruhu“ .
 3. Náhradní rodina – připravují profesionální rodiče, pěstouny a další osoby na přijetí dítěte i na dobu kdy od nich bude odcházet. Profesionální rodiče jsou zaměstnanci dětských domovů. Bez absolvování vzdělávání vÚsměv ako dar, se nemohou přihlásit do výběrového řízení na tuto pozici.

Nejčastější problém rodin – bydlení- se organizace rozhodla řešit pořízením domů, pro jejich klienty, na jejichž výstavbu si obstarala peníze.

Na Slovensku platí, že dítě do 6 let musí být umístěno v rodinné péči. Do dětských domovů jsou umisťovány až po dovršení tohoto věku.

Odpoledne nás přivítali v Domě sociálních služeb – „Domko“, kde provozují:

 1. Denní stacionář – 62 klientů, 6:00 – 16:30
 2. Týdenní stacionář – 10 klientů
 3. Ranná péče

Věkový průměr se pohybuje od 19 – 57 let, nejčastějšími diagnózami jsou poruchy autistického spektra, Downův syndrom, dětská mozková obrna a mentální retardace. Klienti jsou rozděleni do několika skupin po cca 6-9. Každá skupina se zaměřuje na jednu činnost – keramiku, hudbu, pletení zpedigu, výrobu svíček atd. Tento způsob práce je pro klienty nejvhodnější. Domko má také „tréninkové zaměstnání“ na vrátnici, kde se pod dozorem učí přepojovat telefony, otevírat bránu, vítat hosty apod.

Každý den má svůj režim, ráno se koná komunita, kterou si vedou klienti, dopoledne pracují ve skupinách. Po obědě mají chvíli odpočinku a poté si organizují volný čas, během kterého mnoho klientů sportuje. Klienti Domka se účastní mnoha závodů, paralympiád a speciálních olympiád pro osoby spostižením, na nichž se umisťují ne skvělých místech.

Domko samo je spoluorganizátorem mnoha kulturních i sportovních akcí pro osoby s postižením, snaží se integrovat své klienty do společnosti a sami jsou také otevřeným domovem pro každého, kdo má chuť se zapojit. V Domku vedou své klienty k odpovědnosti za sama sebe, dávají jim možnost se svobodně rozhodnout a respektují jejich přání.

V obou dnešních organizacích jsme obdrželi drobné dárečky v podobě kalendáře s fotkami, které malovaly samy děti a v podobě CD spísněmi nazpívanými klienty.

Úterý jsme zakončili rychlou návštěvou vyloučené lokality Luník IX, která měla u pracovníku velký úspěch.

Veškeré fotografie z úterý naleznete zde.

STŘEDA 20. 6. 2018

Ve středu jsme navštívili zařízení pro seniory Arcus, které je největším na Slovensku. Zřizovatelem je Košický samosprávný kraj.

Poskytují tyto služby:

 1. Domov pro seniory – 80 lůžek
 2. Specializované zařízení pro seniory – 140 lůžek, především pro osoby s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a demencí.
 3. Ambulantní službu – 10 míst

Přesto, že Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny na Slovensku upřednostňuje snižování počtů lůžek v jednom zařízení (optimálně by mělo být maximálně 40 lůžek na jednu službu) je Arcus kvalitním zařízením, které splňuje veškeré standardy kvality podle zákona. Arcus může klientům nabídnout dvoulůžkové pokoje (101) a jednolůžkové pokoje (18).

V zařízení pracuje celkem 161 zaměstnanců, zdravotnického personálu je nejvíce. Sociální úsek má 6 sociálních pracovnic, které se věnují jak administrativě, tak přímé práci sklienty. Samy si připravují program na různé aktivizační činnosti (trénink paměti, pohybové a taneční aktivity, zpěv, duchovní činnost, divadlo, výtvarná činnost) vyhledávají různé příležitosti, kde se klienti mohou realizovat – pěvecká vystoupení apod.

Zařízení disponuje rehabilitačním bazénem, vířivkou, saunou, snozelen místností, reminiscenční místností, saunou. Poskytují masáže, magnetoterapii, ultrazvuk, laser, elektroléčbu a canisterapii.

Arcus je také jedním z kontaktních míst pro Alzheimerovu chorobu. Celým zařízením nás provedl sám pan ředitel Juraj Briškár, který byl velmi ochotný a vše nám podrobně vysvětlil.

Veškeré fotografie ze středy naleznete zde.

ČTVRTEK 21. 6. 2018

Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili malý soukromý dětský domov Zem dětí Košice s kapacitou maximálně 9 dětí bez závažných poruch chování a zdravotních komplikací. Momentálně jsou plně obsazení. Většina dětí, které jsou do domova umístěny, jsou romského etnika.

I když je domov malý a momentálně žádají o dotace na rekonstrukci, děti vněm mají vše potřebné. Domov je financován státem a případně dalšími zdroji, které si domov sám obstará.

V případě krizové potřeby jedítě přijato rovnou do domova, kde mu zajistí prvotní nezbytnou hygienu. Nutné dokumenty jako je rodný list a rozhodnutí soudu zajišťuje úřad práce, pod který spadá i sociálně právní ochrana dětí. Úřad práce také zajišťuje sociální anamnézu dítěte a určuje, do kterého domova bude dítě umístěno. Konkrétní dětský domov má pak přidělené dítě povinnost přijmout.

Dětský domov pracuje i s rodinou dítěte. Do dvou týdnů od přijetí dítěte, by měla proběhnout tzv. rodinná konference, která se zaměřuje na sanaci rodiny a jejím cílem je, aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny.

V domově pracují celkem 4 vychovatelky, které pracují na denní a noční směny, vždy po jedné vychovatelce.

Čtvrteční odpoledne jsme strávili v neziskovém centru Dorka, které je zřízeno organizací Úsměv ako dar a Nadaciou DeDo.

Zařízení má 4 části:

 • Azylový dům – pro rodiny s dětmi
 • Azylový dům – pro mladé dospělé – kapacita 5 klientů
 • Dům na půl cesty – pro mladé dospělé
 • Krizové středisko – kapacita 30 dětí, z toho 20 dětí v profesionálních rodinách

Centrum pro děti a rodiny

 • Má kapacitu 65 klientů
 • Podmínky pro přijetí je:
  • Dohoda se zákonným zástupcem
  • Rozhodnutí soudu o výchovném opatření
  • Rozhodnutí o neodkladném opatření

Dům na půl cesty

 • Má kapacitu 25 klientů ve věku 18 – 25 let
 • Často sem chodí mladí lidé po ukončení náhradní rodinné péče, z dětských domovů a jiných.
 • Klienti jsou nazýváni přijímateli a poskytuje se jim individuální a skupinová pomoc. Ta se vzájemně doplňuje.
 • Při individuální práci nejprve musí dojít ke kontaktu klienta se službou, to znamená podání žádosti do zařízení a osobní pohovor. Poté je klient přijat, stanový se klíčový pracovník a program toho, co je potřeba s klientem zařídit (např. zařídit dávky, práci atd.) a jak s ním pracovat.
 • Individuální práce pokračuje ve 4 fázích:
 1. diagnostika
 2. práce na individuálním plánu
 3. realizace plánu
 4. vyhodnocení – do jaké míry byly dosaženy cíle (dotazník hodnocení spokojenosti, tvořivé a zábavné aktivity na získání zpětné vazby)
 • Skupinová práce probíhá v oblasti vzdělávání, volného času a pracovních zručností.

Dorka také organizuje spoustu projektů například: Je to na nás, Melódia Tvojho srdca, Rodinné tábory, Viacej chutí, Interaktivní anglický jazyk a další.

V centru nás uvítala paní ředitelka Šuleková, která nám nejprve spolu s metodičkou představila jejich zařízení, a poté nás provedly všemi částmi zařízení. Navštívili jsme některé byty v azylovém domě i pokoje dětí, které nám zatancovaly a zarecitovaly básničky.

Také jsme nahlédli do počítačové místnosti, kanceláří a šicí dílny, ve které si maminky mohou přivydělat šitím tzv. Dorka bag, které jsou vyrobené z materiálu, který by jinak skončil na smetišti – reklamní bannery. Tyto tašky si některé z nás zakoupily a přispěly tak na dobrou věc.

Veškeré fotografie ze čtvrtka naleznete zde.

PÁTEK 22.6. 2018

Studijní cestu jsme zakončili v pátek v neziskové organizaci Resocia. Toto zařízení funguje již 13 let Začínali pouze se 4 zaměstnanci a 7 klienty, nyní má organizace 5 zařízení po celém Slovensku, ve kterých pracuje 50 zaměstnanců, a ti se starají o 150 klientů.

Do roku 2008 sídlila organizace v Košicích a poté se přestěhovala do Petrovce, kde mají pronajaté prostory od obce a svépomocí si je postupně opravují.

Zařízení se nachází na samém konci obce, která je cca 2 km od hranic s Ukrajinou.

Organizace poskytuje 3 služby. Resocializační středisko, podporované bydlení a dům na půl cesty.

Resocializační středisko v Petrovci má kapacitu 30 klientů převážně mužů ve věku 19-62 let.

Klienti mají přesně stanovený denní režim. Ráno v 6 hodin je budíček, od půl osmé je komunita, kde se rozdělí denní činnosti (práce na farmě apod. A do oběda klienti tyto činnosti vykonávají. Po poledním odpočinku se v půl druhé konají setkání se sociálním pracovníkem, psychologem nebo pedagogem. V 18:00 hodin následuje večeře a ve 22:00 večerka.

Součástí resocializačního programu je pracovní terapie na místní farmě, kterou si klienti sami udržují, starají se o zvířata a také si pěstují vlastní zeleninu a ovoce na vlastní zahrádce.

Pobyt v resocializačním středisku trvá zpravidla 2 roky, ale muže být i prodloužen, anebo naopak pokud se klient rozhodne, může pobyt kdykoli přerušit.

Cílovou skupinou jsou lidé slátkovými i nelátkovými závislostmi, často ve spojení s duševními poruchami, např. schizofrenií.

Do resocializačního střediska přicházejí klienti dobrovolně. Podmínkou pro přijetí je absolvování detoxu. Nejčastěji přicházejí klienti s alkoholovou závislostí, následuje drogová a přichází i klienti se závislostí na automatech, tzv. gamblingem.

Pobyt ve středisku má 4 fáze. První fáze trvá 3 měsíce a dochází během ní k adaptaci klienta na podmínky střediska. V této fázi dříve klient nesměl opustit areál zařízení, dnes byla pravidla zmírněna a nesmí opustit pouze obec. Druhá a třetí fáze se nazývají přechodná, nejsou přesně odděleny, je postupováno individuálně. Klienti jsou v této fázi připravováni na osamostatnění, upevňuje se jejich motivace, sebehodnocení a smysl života. Poslední, 4. fáze, spočívá v zaměstnání pod dozorem, pomáhá se jim s upevňováním vztahů.

Při porušení pravidel se uplatňuje pravidlo 3x a dost, přičemž při prvním a druhém porušení, podle závažnosti, dostávají nějaký druh sankce.

Středisko se snaží klienta uplatnit v oboru, který má vystudovaný, popřípadě mu najít jiné uplatnění.

Jednou měsíčně společně klient se sociálním pracovníkem sestavují individuální plán rozvoje klienta na následující měsíc a hodnotí měsíc minulý, zda došlo k naplnění všech stanovených cílů či je třeba některé přesunout do dalšího období.

Na základě plnění těchto plánů jsou klienti “bodováni” a jednou za 3 měsíce se koná velké hodnocení a tři nejlepší klienti jsou odměněni.

Podporované bydlení v Petrovci má kapacitu 13 klientů a je určeno pro muže a ženy, kteří byli posouzeni vyšším samosprávným územním celkem (v ČR krajský úřad) jako osoby odkázané na dohled jiné osoby, pod kterým jsou schopny vést samostatný život. Na podporované bydlení přispívá Košický samosprávný kraj.

Dům na půl cesty má kapacitu 4 klientů, služba je poskytnuta na dobu neurčitou, tj. do té doby, než se klient postaví na vlastní nohy a je schopen žít samostatný život mimo zařízení. Pobyt vdomě na půl cesty je plně hrazen klientem.

Po celou dobu návštěvy nás provázeli ředitel organizace, starosta města, předseda výboru, a další zaměstnanci organizace, kteří nám postupně představili celou organizaci a také nás jí provedli. Kromě toho jsme podívali i na farmu, kde jsou chována hospodářská zvířata a také kočky a psi. Všichni naši průvodci byli moc milí, zodpověděli veškeré naše otázky a bylo opravdu vidět, že jsou potěšeni, že jsme se knim přijeli podívat.

Veškeré fotografie naleznete ZDE.