Zahraniční studijní cesta – Bratislava, Nitra

NEDĚLE 8.7. a PONDĚLÍ 9.7. 2018

Naše druhá studijní zahraniční cesta na Slovensko začala v Praze na Hlavním nádraží, náš cíl byl hotel Virgo v centru Bratislavy. Po příjezdu jsme chvilku, která nám ze dne zbyla, využili k prozkoumání blízkého okolí a především k načerpání sil na další dny plné poznatků a nových zkušeností, na které se už všichni těšíme.

Druhý den našeho pobytu vBratislavě, jsme měli na programu návštěvu organizace Návrat, která se zabývá náhradní rodinnou péčí, jejich heslem je: „jediný domov pro dítě je rodina“.

Návrat je občanským sdružením s akreditací, která se uděluje vždy na 5 let a poté je obnovována. Působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí od počátku devadesátých let, kdy jedním z největších problémů byla téměř nulová péče o náhradní rodinu.

Služby/činnosti:

 1. Péče o náhradní rodinu, dlouhodobá podpora.
 2. Péče o rodinu, ve které hrozí odebrání dítěte.
 3. Snaha o změnu veřejného mínění voblasti náhradního rodičovství
 4. Ovlivňování systému – legislativy, vzdělávání apod.

Pobočka, kterou jsme navštívili, je centrální pobočkou pro celé Slovensko. Návrat má dalších 5 poboček, které jsou do určité míry samostatné. V Bratislavské pobočce pracuje 12 zaměstnanců, v ostatních cca 5 – 7.

Návrat usiluje o dlouhodobou spolupráci s rodinami (pěstounské rodiny, profesionální rodiče), pokud se k nim rodina vrací, je to pro ně ukazatelem, že se podařilo navázat spolupráci a rodina se u nich cítí dobře. Připravují rodinu na přijetí dítěte (mají akreditaci na povinné vzdělávání profesionálních rodičů), podporují je po dobu, kdy si dítě u nich zvyká a pomáhají jim, se s dítětem rozloučit, když například odchází do pěstounské péče nebo adopce.

Ukazatelem efektivity práce je právě počet rodin, které knim opakovaně dochází, protože jim Návrat pomohl vyřešit problémy, které mohou během výchovy dítěte nastat.

Veškeré fotografie z organizace Návrat naleznete ZDE.

ÚTERÝ 10. 7. 2018

Integra

V úterý dopoledne nás přivítali v domově sociálních služeb Integra, kde poskytují péči klientům se zdravotním postižením ve věku od 10 – 52 let. Jsou rozpočtovou organizací a jejich zřizovatelem je Bratislavský samosprávný kraj.

Kapacita zařízení je 38 klientů s následujícím rozložením v jednotlivých službách:

 1. celoroční služba – 13 klientů
 2. týdenní služba – 13 klientů
 3. ambulantní – 12 klientů

Cílovou skupinou jsou klienti s nejtěžšími stupni postižení. Domov je pro potřeby péče náležitě vybaven zdvihacími zařízeními, speciálními vozíky, lůžky apod. Od září Domov připravuje podmínky pro založení skupiny klientů s poruchami autistického spektra, kteří vyžadují specifický přístup. Péči o klienty zajišťuje 44 zaměstnanců.

Každý klient má vypracovaný individuální plán, který je 1x ročně aktualizován multidisciplinárním týmem, který se skládá z klíčového pracovníka klienta, psychologa, zdravotní sestry, klienta a jeho rodiče nebo opatrovníka. Klíčový pracovník má na starost 6-7 klientů.

Na aktivitách domova se také podílejí dobrovolníci, bez kterých by například výlety nebylo možné uskutečnit, vzhledem k tomu, že se všichni klienti pohybují na invalidních vozících. Integra se také zapojuje do výměnného programu, v rámci kterého k nim jezdí lidé ze zahraničí, kteří připravují program „letního tábora“ pro klienty.

V průběhu dne se klienti věnují různým aktivitám, např. keramice, boccie nebo terapeutickým aktivitám jaké poskytuje například snoezelen místnost.

Integra poskytuje takovou péči o zdravotně postižené, kterou by pečující osoby nebyly schopny v domácím prostředí zajistit.

Retest

Také druhé zařízení, které jsme dnes navštívili je rozpočtovou organizací zřízenou Magistrátem hlavního města Bratislavy. Jak napovídá název, Retest je resocializačním střediskem, které je dislokováno v blízko centra města.

Objekt je rozdělen na klientskou a terapeutickou část s kapacitou 13 klientů. Klienti si sami vaří, perou, uklízí a starají se o zahrádku, kde pěstují zeleninu.

Klient může být přijat do zařízení, pokud splní nebo má:

 • ukončení 10 týdenní léčby v psychiatrické léčebně
 • doporučení od psychiatra
 • podá si žádost
 • je registrovaný v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce
 • má zažádáno nebo pobírá příspěvek na bydlení a dávku hmotné nouze
 • je schopen uhradit zálohu 280 Euro
 • má občanský průkaz

Pobyt v zařízení trvá 18 měsíců, ale lze ho prodloužit. Po ukončení pobytu mají klienti možnost bydlet v domě na půl cesty, pokud se ještě nejsou schopni samostatné bydlení.

Pobyt je rozdělen do několika fází. V období od prvního do třetího měsíce si klient zvyká na režim zařízení, má omezený kontakt s rodinou, aby se mohl soustředit na svůj cíl, terapeutické činnosti jsou častější a absolvuje nácvik zručnosti. Na konci této fáze si klient hledá práci mimo zařízení, která s sebou přináší nový pocit svobody, který je ale pro klienty často náročný. Retest spolupracuje s firmami, které již dlouhodobě zaměstnávají jejich klienty – spolupráce je proto jednodušší, zaměstnavatel ví, co má očekávat a klienti zase nemusí vysvětlovat svou situaci. I z toho důvodu si klienti zařízení vždy práci naleznou.

Veškeré fotografie naleznete ZDE.

STŘEDA 11.7. 2018

Středu jsme měli vyhrazenou pro návštěvu organizací Slniečko a Storm.

Slniečko je zařízení pomáhající obětem týrání, zneužívání a zanedbávání, funguje dle zákona o sociálně právní ochraně, forma organizace je nezisková.

Služby

 • Intervenční centrum
  1. Snaha předejít odebrání dítěte zrodiny nebo vyvrcholení situace do násilí
  2. Probíhá i prostřednictvím terénní práce vrodinách
  3. Pomoc rodině v krizi – rozvod, výchovné problémy
 • Poradna
  1. Pomáhají psát například trestní oznámení nebo návrh na svěření dětí do péče.
  2. Sociálně právní poradenství poskytuje obětem domácího násilí (ženy a muži) právník, sociální pracovník atd.
 • Azylový dům pro ženy
  1. Kapacita 16 osob, utajená adresa, výslechová místnost s jednosměrným zrcadlem.
 • Krizové středisko pro děti
  1. Maximální délka pobytu dítěte je až jeden a půl roku, v té době se pracuje na sanaci rodiny nebo na nalezení vhodného umístění dítěte do náhradní rodinné nebo ústavní péče.
  2. Má kapacitu 10 dětí, které zde mohou přechodně bydlet pod dozorem vychovatelek, speciálních pedagogů a psychologů. Dětem je poskytnuta krizová intervence.
 • Azylový dům pro matku a dítě
 1. Dům je určený pro matku sdítětem, které doma zažívaly domácí násilí. Často má matka zpřetrhané vztahy srodinou a přáteli, proto se jí zde snaží pomoci tyto vazby obnovit a postupně se i osamostatnit.Utajená adresa.

Storm

Odpoledne jsme pak ještě stihli navštívit organizaci Storm, která vprogramech harm reduction zaměřených na oblast sociálně-právní ochrany dětí působí již 16 let a svou působností pokrývá největší část na Slovensku. Storm založily studentky sociální práce vroce 2002.

Poskytují terénní sociální služby, ale provozují také K- centrum a především nízkoprahový klub vNitře, kde se mohou setkávat a bezpečně trávit čas „děti ulice“.

Prostřednictvím přednášek a konferencí se snaží o změnu povědomí o drogové problematice nebo také sex businessu.

Veškeré fotografie naleznete ZDE.

ČTVRTEK 12. 7. 2018

Také město Nitra má svoji místní Charitu, která poskytuje ve městě několik důležitých sociálních služeb. V jejích historických prostorech nás přivítal přímo ředitel Diecézní charity Nitra Ing. Mgr. Juraj Barát, který nás seznámil s historií i současností organizace. Mezi hlavní jimi poskytované služby patří Detský charitný dom sv. Lujzy, Dom charity sv. Rafaela a také Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Právě službu pro osoby bez domova v Domě charity sv. Rafaela nám přímo na živo ukázala vedoucí služby paní Mgr. Klára Lobošová. Jedná se o prostory, kde sídlí noclehárna a denní nízkoprahové centrum. Noclehárna (kapacita je 24 osob) je k dispozici mezi 19:00-7:00 ranní a mohou zde přespat i osoby pod vlivem návykových látek. Jedinou podmínkou pro přijetí je, aby klient neohrožoval sebe a okolí. Denní centrum poté nabízí v době mezi 7:30-15:30 služby jako sociální poradenství a pomoc s uplatňováním práv klientů, možnost základní hygieny a získání oblečení. V Domu je 3 krát denně strava (z toho jednou teplá polévka).

I když jsme to původně neměli v plánu, domluvili jsme se, vzhledem k velkému zájmu našich sociálních pracovníků, na návštěvě charitního hospicu. Ten nás překvapil velice příjemnou atmosférou navzdory těžkým situacím, které se v něm denodenně odehrávají. Hospic funguje od roku 2007 a poskytuje se zde péče o klienty v závěrečném stádiu onemocnění. Kapacita je 15 osob, o které pečují lékaři, zdravotní sestry, ale také sociální pracovník. Všichni se podílejí na tom, aby jejich klienti zemřeli důstojnou smrtí a nebyli v takové chvíli sami. Rovněž poskytují poradenství a podporu příbuzným, kteří se vyrovnávají se ztrátou svých blízkých.

Veškeré fotografie naleznete ZDE.

PÁTEK13.7. 2018

Poslední den naší zahraniční studijní cesty patřil návštěvě Fakultní nemocnice v Nitře, kde nám sociální pracovník PhDr. Marek Šrank, Ph.D. přiblížil výkon sociální práce ve zdravotnictví. Ta je vykonávána v rámci oddělení tzv. Referátu sociální starostlivosti, které v této nemocnici funguje od roku 2005. V současné době zde pracují 2 sociální pracovníci na hlavní pracovní poměr a jeden externě na oddělení psychiatrie. Mají na starost sociální práci na všech odděleních, kde je dohromady kolem 850 pacientů. Hlavním cílem jejich práce je řešit nebo alespoň zmírnit sociální problémy vyplývající z onemocnění nebo úrazu. Pomocí pohovorů s pacientem a jeho okolím se stanoví sociální diagnóza a plán sociálních intervencí, které se postupně realizují a vyhodnocují. Sociální pracovníci mají velice dobrou zkušenost se spoluprací sdalšímí návaznými organizacemi a institucemi, které pomáhají dále řešit potíže jejich klientů. Jako problém ve své oblasti spatřují nedostatečný prostor pro preventivní činnosti, které nelze vykonávat zdůvodu vysokého počtu klientů.