Kurz mediálních dovedností 2018

 1. den

Komunikace

 • Komunikace a její vymezení
  • Účastník porozumí principu efektivní komunikace a bude ji umět prakticky využívat
  • Rozpozná komunikační styly a dá si pozor na „pasti“
  • Naučí se zvládat náročné komunikační situace
  • Bude schopen reflektovat své možnosti vylepšovat komunikaci, aby se mu lépe spolupracovalo s klienty, pracovním týmem i dalšími odborníky
 • Alternativní komunikační kanály– přiblížení účastníkům možnosti alternativní komunikace
  u klientů s narušenou komunikační schopností limitující sociální interakce.
 • Analýza potřeb organizace– účastníci porozumí procesu tvorby analýzy potřeb organizace a zásadám tvorby komunikačního plánu.
 • Komunikační mix– osvojení konkrétních metod komunikace a vytvoření komunikačního mixu, který vede k efektivní komunikaci s cílovými skupinami.
 • Vztahy s veřejností– v kurzu bude představena a vysvětlena důležitost vztahu a komunikace s veřejností.
  • Možnosti komunikace, které by poté mohly využít například u donátorů či zřizovatelů
  • Využití vztahů s veřejností v praxi
  • Typy a formy vztahů s veřejností
  • Nástroje vztahů s veřejností, jejich souvislost a možnosti aplikace ve výkonu sociální práce
 • Síťování– způsoby a možnosti komunikace mezi jednotlivými pracovišti zabývající se sociální prací a multidisciplinární spolupráci.
 • Příběhy klientů/dobrá praxe– zpracování příběhů klientů, které mohou dále předávat jako příklady dobré praxe.
 • Nácvik dovedností, praktická cvičení, ukázky
  • Práce s formou sdělení – zvládání stresu před veřejným vystoupením
  • Práce s formou sdělení – neverbální komunikace
  • Práce s formou sdělení – práce s hlasem a modulace řeči
  • Práce s obsahem sdělení – stavba textu
  • Práce s obsahem sdělení – trénink
 1. den

Prezentace

 • Souvislost s výkonem sociální práce, základní principy a pojmy. Podstata, význam, funkce
  a potřeba medializace v profesi sociální práce.
 • Základní stavební kameny prostředí medializace
 • Nástroje medializace– charakteristika a praktické využití
 • Prezentace výsledků své práce– výstupy nejrůznějších projektů, cíle a poslání služby, ať už před potenciálními sponzory, různými médii či veřejností, ale i klienty (stávajícími
  i potenciálními)

  • Sociální pracovníci se naučí základní dovednosti nutné k vystupování na veřejnosti, před televizními kamerami a rozhlasovými mikrofony.
 • Praktický nácvik– nácvik přípravy na rozhovor (prezentaci) po obsahové i formální stránce
  • Příprava prezentace na dané téma tak, aby byla srozumitelná, aby bylo sděleno vše potřebné, aby byla zajímavá a poutavá.
  • Při individuálních nácvicích rozhovorů před kamerou si účastníci mohou zmapovat své silné a slabé stránky a při následném rozboru videozáznamu si vytyčí další oblasti svého zdokonalování.

Medializace

 • Využití medializace pro sociální pracovníky– důležitost hledání a rozšiřování forem oslovení klientů a donátorů
 • Vzdělávání v oblasti medializace a marketingové komunikace– mediální tréninky sociální pracovníci potřebují pro každodenní výkon práce, hledat témata zajímavá pro veřejnost a také vhodně prezentovat výsledky své práce
 • Média– aktuální trendy ve využívání sociálních médií či tvorby/úpravy webových stránek, na kterých mohou dobře prezentovat svoji organizaci navenek

Pro koho je kurz určen:

Vzdělávání je určeno pro sociální pracovníky, kteří splňují (kumulativně) následující podmínky:

 1. získali odbornou způsobilost dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 2. pracují na pozici sociálního pracovníka v době konání kurzu
 3. vykonávají činnosti podle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 4. místo výkonu práce je na území České republiky

Přihlašovací formulář: ZDE