O projektu

O projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 je součástí Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a plynule navazuje na svého předchůdce stejného názvu.

Hlavním cílem projektu je profesionalizace výkonu sociální práce v České republice, a to prostřednictvím zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků. Dalšími cíli jsou posílení profesní identity a zlepšení mediálního obrazu sociální práce ve společnosti, stejně jako zvýšení povědomí o možnostech sociální práce ve prospěch klientů (i potencionálních).

Aktivity projektu jsou primárně směřovány k sociálním pracovníkům aktivně vykonávajícím činnosti sociální práce na území ČR v souladu s ustanovením §109 a §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a nepřímo široké veřejnosti.

Přehled již realizovaných akcí v rámci projektu:

 • Konference pořádaná u příležitosti Světového dne sociální práce 2017
  • 21. března 2017
 • Podzimní škola sociální práce 2017
  • 11.– 15. září 2017
 • 1. Odborné seminář v Olomouci
  • 23. listopadu 2017
 • Konference pořádaná u příležitosti Světového dne sociální práce 2018
  • 20. března 2018
  • Proběhlo historicky první předání ocenění Gratias určené sociálním pracovníkům
 • Jarní škola sociální práce 2018
  • 14. – 18.květen 2018
 • Zahraniční studijní cesty na Slovensko
  • Košice – 17.– 23.červen 2018
  • Nitra – 8. – 14.červenec 2018
 • Kurz mediálních dovedností
  • říjen 2018 – Plzeň, Pardubice, Ostrava
 • 2. odborný seminář
  • 29. listopadu v Českých Budějovicích
 • Konference ke Světovému dni sociální práce 2019
  • 19. a 20. března v Praze
  • 2. předání ocenění Gratias
 • I. Workshop
  • 4.-5.červen 2019 v Jihlavě
 • II. Workshop – 17. – 18. září 2019
 • III. odborný seminář – 20. listopadu 2019

Další aktivity projektu:

Databáze sociálních pracovníků

 • Cílem je vytvoření pilotního modelu aplikace databáze určené k registraci sociálních pracovníků, ke zveřejňování novinek, doporučených postupů, inzerce apod.

V rámci projektu jsou a budou realizovány níže uvedené klíčové aktivity:

Posílení kompetencí sociálních pracovníků

 • Aktivita je zaměřena primárně na zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků pořádáním vzdělávacích aktivit jako jsou konference pořádané u příležitosti Světového dne sociální práce, odborné semináře, workshopy, Jarní/Podzimní škola sociální práce, vzdělávací program v oblasti mediálních dovedností, odborné články a odborné publikace a zahraniční studijní cesty (Slovensko).
 • Zřízením odborné knihovny a studovny smožností zapůjčení mnoha tuzemských i zahraničních odborných titulů.

Pilotní nastavení a ověření v oblasti profesního růstu sociálních pracovníků, v oblasti kvality a efektivity výkonu sociální práce a vytvoření databáze sociálních pracovníků

 • V rámci této aktivity budou navrženy podmínky pro získání profesních stupňů specialista a všeobecně uznávaný odborník, a to na úrovni klientské a neklientské.

Osvěta / Mediální obraz sociální práce

 • Cílem této aktivity je pozitivní propagace sociální práce za účelem rozšíření povědomí o jejích možnostech, tj. o podpoře a pomoci, kterou sociální pracovník může a umí nabídnout klientovi (i potenciálnímu), a zároveň tím podpořit osvětu sociální práce.
 • V pravidelných intervalech jsou vydávány články a publikace, které odrážejí činnosti tohoto projektu a zaměřují se na aktuální témata v oblasti výkonu sociální práce.
 • Články:
  • na www.socialninovinky.cz
  • v elektronickém časopise Sociální práce/Socialná práca
  • v Listech sociální práce
 • Sešity sociální práce
 • Sborníky z konferencí
 • Publikace ze zahraničních studijních cest na Slovensko
 • Plakáty historiesociální práce v českých městech a odbornou veřejností nominovaných sociálních pracovníků.
 • Televizní a radiové spoty.
 • Videospoty.

Evaluace projektu

 • V rámci aktivit projektu bude zhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie probíhají průběžně po celou dobu realizace projektu. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
 • O akcích projektu vás budeme pravidelně informovat na stránkách www.budmeprofi.cz a na facebookovém profilu Buďme profi.